Translate this page into English

Aserbaidschan, 26. September 2016 : Behindertenrechte

Gebiet Aserbaidschan
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Behindertenrechte
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Präsident → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten abgegebene Stimmen, 25% Mindestbeteiligung
Stimmberechtigte 5'270'613
Stimmbeteiligung 3'673'816 69,70%
Gültige (= massgebende) Stimmen 3'673'816auf alle abgegebenen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 3'122'072 84,98%
┗━ Nein-Stimmen 314'003 8,55%
┗━ Stimmen ausser Betracht 235'199 6,40%
┗━ Nicht eingelegte Stimmzettel 2'542 0,07%
Medien Stimmzettel (Format A2 quer)
Bemerkungen Siehe Vorlage 1.

Art. 25 Abs. VI (neu):
Schutz der Behindertenrechte auf Verfassungsstufe.

Geänderter oder neuer Artikel (aserbaidschanisch)
Maddə 25. Bərabərlik hüququ
...
III. Dövlət irqindən, etnik mənsubiyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. İnsan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, milli etnik, dini, dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır.
...
VI. Sağlamlıq imkanları məhdud olanlar, onların məhdud imkanlarına görə həyata keçirilməsi çətinləşən hüquq və vəzifələrdən başqa, bu Konstitusiyada təsbit olunmuş bütün hüquqlardan istifadə edir və vəzifələri daşıyırlar.

3. Article 25:
3.1 In the first sentence of Part III, the word "nationality" shall be replaced with "ethnic identity" and in the second sentence the word "national" shall be replaced with "ethnic";
Part VI shall be added as follows:
"VI. People with disabilities enjoy all the rights and duties enshrined in the Constitution, except for the rights and responsibilities whose implementation is complicated because of their disability."

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung